برای پوشش موهای سفید از اکسیدان ۲۰vol – برای تیره کردن موها از اکسیدان ۱۰vol- برای رنگ پذیری فوق العاده از اکسیدان ۴۰vol-برای موهای نازک و معمولی از اکسیدان ۲۰vol- برای موهای ضخیم از اکسیدان ۳۰vol استفاده می شود.