کرم دور چشم و لب لیفتیان اس وی آر

0
0
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

مشخصات کرم دور چشم و لب لیفتیان اس وی آر

  • مراقبــت دور چشــم بــا عملکــرد ســه گانــه ضــد چــروک، پــف و ضــد تیرگــی بــا داشــتن ترکیبــات پپتیــدی و هیالورونیــک اســید
  • اثر سفت کننده و ضد افتادگی پوست نازک دور چشم و لب
  • رفـع چیـن و چـروک و خطـوط دور لـب و افزایـش دهنـده قابلیـت کشسـانی پوسـت اطـراف چشـم و لـب
  • رطوبت رسانی، شفاف کننده و رفع خستگی دور چشم
  • فرمولاسیون غیر حساسیت زا، فاقد پارابن، تست شده روی حساس ترین پوست ها

روش مصرف کرم دور چشم و لب لیفتیان اس وی آر

صبح و شب روی پوست تمیز دور چشم ولب با ماساژ ملایم استفاده شود.

توضیحات

لابراتوارهای SVR، سـری محصولات لیفتیـان را بـرای جوان سـازی و لیفتینگ پوسـت طراحی کرده اسـت کـه حاوی دو فـرم هیالورونیک اسـید بـا سـایزهای متوسـط (فیلـر) و درشـت (آبرسـان) بـوده و تأثیـر بسـزایی در پرکـردن سـریع چیـن و چـروک و سـفت شـدن پوسـت دارد. همچنیـن ترکیـب رسـوراترول خالـص PureResveratrol در ایـن محصولات دارای خاصیـت آنتـی اکسـیدان بسـیار قوی بـوده، با مهـار فرآینـد Glycation از شکسـته شـدن رشـته هـای کلاژن در پوسـت جلوگیـری مـی کنـد و سـبب تولیـد کلاژن جدیـد نـوع ۱ و ۳ شـده و بـه ایـن ترتیـب سـبب اسـتحکام و سـفتی پوسـت مـی شـود.

ترکیبات اصلـی سـری محصولات لیفتیان

مواد سازنده
resveratrol Pure
ترکیـب آنتـی اکسـیدان قـوی برگرفتـه از گیـاه هفـت بنـد ژاپنـی Japaneseknotweed که علاوه بر جلوگیـری از تخریب رشـته هـای کلاژن، سـبب تقویـت سـاخت کلاژن جدیـد نـوع ۱ و ۳ در پوسـت شـده و بـا علایم aging-Inflamm یـا پیـری محیطی ناشـی از آفتـاب، آلودگـی هـوا، رژیـم غذایـی نامناسـب و … از طریـق فعالسـازی پروتئیـن هـای Sirtuin پروتئیـن هـای مسـئول جـوان سـازی پوسـت مبـارزه کـرده و بـه ایـن ترتیـب سـبب اسـتحکام و سـفتی پوسـت مـی شـود.
acid Hyaluronic
هیالورونیــک اســید در دو ســایز متوســط و درشــت کــه ســبب پــر کــردن چیــن و چــروک ســطحی و عمقــی و آبرسـانی ایـده آل بـه پوسـت شـده و لابه ای محافـظ را در سـطح پوسـت ایجـاد مـی نمایـد. هیالورونیک اسـید سـایز متوسـط بـا افزایش آزادسـازی Defensin-بتا هـا در پوسـت سـبب تقویـت سیسـتم دفـاع طبیعـی پوسـت شـده و همچنیـن بـا تحریک سـلول های فیبروبلاست، تولیـد کلاژن و الاستین را در پوسـت افزایـش مـی دهـد. بـه طـور کلـی هیالورونیـک اسـید هـر دو نوع پیـری محیطـی و فیزیولوژیـک ارثی را تحـت تأثیـر قـرار مـی دهـد.
proline Hydroxy
هیدروکسـی پرولیـن نوعـی اسـید آمینـه پیـش سـاز کلاژن بـوده، کـه اثـر اسـتحکام بخـش، لیفتینـگ و سـفت کننـده بـرای پوسـت دارد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید