شیر پاک کن سنسی فاین اس وی آر حجم ۲۰۰ میلی لیتر

0
1
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

مشخصات شیر پاک کن سنسی فاین اس وی آر

  • پاک کننده تخصصی با عملکرد سه گانه برای پاک کردن آرایش و آلودگی های صورت، لب و چشم های حساس (استفاده کنندگان لنز)، آماده سازی پوست جهت استفاده از سایر محصولات
  • التیام بخش، ضد التهاب و جلوگیری از ایجاد قرمزی و تحریک پوست با داشتن ویتامین PP
  • مرطوب کننده، کاهش خشکی و ایجاد لایه محافظ در سطح پوست با داشتن صمغ زانتان
  • تنظیم pH پوست بدون نیاز به تونر، مناسب برای انواع پوست حتی پوست های حساس
  • فرمولاسیون غیر حساسیت زا، فاقد پارابن، عطر و سایر مواد نگه دارنده

نحوه ی استفاده از شیر پاک کن سنسی فاین اس وی آر

روزی یــک تــا دو بــار جهــت پاکسـازی روی پوســت مرطــوب ماســاژ داده، ســپس آبکشــی شــود.

توضیحات شیر پاک کن سنسی فاین اس وی آر

لابراتواری SVR، ســری محصــولات سنسـی فایــن بــا شــعار formula Minimal را بـه طـور اختصاصـی بـرای بهبـود علایم پوسـت هـای حسـاس و واکنـش پذیـر طراحـی کــرده اســت. ایــن محصــولات دارای عملکــرد ضــد التهــاب و ضــد خــارش، آب رســانی، بازســازی کننــده و تقویــت ســد دفاعــی پوسـت مـی باشـند. ایـن محصــولات فاقـد پارابـن، عطـر، سـیلیکون، الکل، مـواد نگـه دارنـده، رنگ، روغـن های معدنـی، لانولین و هرگونـه ماده حساسـیت زا مـی باشـند. ترکیبـات اصلی سـری سنسـی فاین:

Niacinamide: نیاسـین آمیـد یـا ویتامیـن PP ویتامیـن B3 کـه دارای خاصیـت ضـد التهـاب قـوی و التیـام بخـش (Soothing)مـی باشـد و همچنیـن مـی توانـد بـا کمـک بـه سـاخت رشـته هـای کلاژن سـبب افزایش اسـتحکام و انسـجام سـلول ها شـده و بـه این ترتیـب قـدرت دفاعی پوسـت را تقویـت مـی کند.

oil Cotton : روغـن پنبـه تغذیـه کننـده، مرطـوب کننـده و محافظـت کننـده از اپیـدرم پوسـت حسـاس و واکنـش پذیـر بـوده و با تسـریع فرآیند بازسـازی و ترمیـم سـد دفاعـی پوسـت سـبب التیـام بخشـیدن و کاهـش تحریکات پوسـتی می شـود.

شیر پاک کن سنسی فاین اس وی آر حجم 200 میلی لیتر