محلول پاک کننده میسلار سبیاکلییر اس وی آر ۴۰۰ میلی لیتر

0
3
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

ویژگی های محلول پاک کننده میسلار سبیاکلییر اس وی آر

 • محلولـی بـا عملکـرد سـه گانـه پـاک کننـده، جمـع کننـده منافـذ بـاز پوسـت و مـات کننـده (Mattifying-Purifying-Cleansing)
 • پــاک کننــده عمقــی و کنتــرل کننــده چربــی پوســت، بــدون ایجــاد حــس خشــکی و کشــش در پوســت، مناســب بــرای پوســت چــرب حســاس و مســتعد جــوش
 • مکمل در درمان انواع آکنه، بدون نیاز به آبکشی
 • قابل استفاده برای صورت و چشم، پاک کننده کامل هر نوع آرایش حتی proof-Water
 • فرمولاسیون غیر جوش زا، فاقد الکل، صابون و پارابن
 • کنترل براقی بیش از حد پوست خصوصا در zone-T پیشانی، بینی و چانه

روش استفاده از محلول پاک کننده میسلار سبیاکلییر اس وی آر

 • روزی یک تا دوبار با پد آغشته به محلول میسلار پوست را پاک کنید.
 • بدون نیاز به آبکشی
 • در صـورت اسـتفاده بـه عنـوان مـات کننـده و کنتـرل کننـده چربـی بیـش از حـد و رفـع براقـی، روی نواحـی بـراق پوسـت، توصیـه مـی شـود بعـد از شسـت وشـو بـا ژل شـوینده سـبیاکلییر
  و منافـذ بـاز پوسـت اسـتفاده شـود.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید